عكس و سوره: سوره محمد و نام محمد (ص)

يكشنبه ، 24 شهریور 1392 ، 02:35 مدیریت
چاپ

بگذاريد در اين معجزهء شگفت انگيز دربارهء ذكر نام نبي اكرم در سورهء محمد تأمل كنيم و اينكه چگونه اين حروف به شكلي اعجاب آور تكرار شده اند....