عكس و سوره: سورهء مدثر و نام نبي اكرم

يكشنبه ، 24 شهریور 1392 ، 02:48 مدیریت
چاپ

نبي اكرم (ص) 63 سال زيستند و شگفت آنكه اين عدد به شكل عجيبي در سورهء مدثر وجود دارد كه گواه بر راستي رسالت ايشان است.....