عكس و سوره: سورهء نمل و عدد 19

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 21:58 مدیریت
چاپ

تعداد (حروف بسم الله الرحم الرحيم) 19 حرف است كه يكي از آيات سورهء فاتحه و سوره ي نمل است. شگفت آنكه رابطه اي عجيب  بين حروف نمل، فاتحه و (بسم الله  الرحمن الرحيم) مي يابيم....