عكس و سوره: نام محمد (ص) در سورهء اسراء و قيامت

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 22:07 مدیریت
چاپ

حروف اسم محمد (ص) در سوره¬هاي قرآن با نظامي مرتبط با عدد هفت تكرار مي¬شود كه اين امر دلالت بر اين دارد كه خداوند نازل كنندهء قرآن كريم است......