عكس و سوره: نام محمد در سورهء تحريم و بلد

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 22:14 مدیریت
چاپ

در اينجا نيز بين حروف اسم محمد (ص) در سوره هاي مباركهء تحريم وبلد، رابطهء جديدي مي يابيم، با توجه به اينكه اين اعجاز همچنان در بسياري از سوره ها باقي مي ماند.......