عكس و سوره: اسم محمد در سورهء يوسف

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 22:21 مدیریت
چاپ

اگر حروف اسم (يوسف) و (محمد) را در سورهء يوسف بشماريم، خواهيم ديد كه اين حروف، با يك نظام هفتگانهء دقيق تكرار شده است. بايد تأمل كنيم.......