عكس و سوره: سورهءمريم و عدد 19

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 22:26 مدیریت
چاپ

سورهء مريم، نوزدهمين سورهء قرآن كريم است و عجيب آنكه حروف اين سوره به شكلي مرتبط با عدد 19 تكرار شده است...بگذاريد تأملي بكنيم و خداوند را تسبيح بگوييم.......