اعجازغیبی12

سه شنبه ، 11 تیر 1392 ، 23:20 مدیریت
چاپ

امروزه شاهدهستیم که مردم کشورهای مختلف درساخت برج های بلند وآسمانخراشها با یکدیگر به رقابت می پردازند وبه آن بریکدیگرفخرمی فروشند....


پیامبربزرگوارکه درود وسلام خداوند وفرشتگان براوباد درحدیث دیگری می فرماید:

" ازعلائم ظهورساعت (قیامت) این است که مردم درساختمان سازی وبنای ساختمانها وعمارات بایکدیگربه رقابت می پردازند واین کارراازحدمی گذرانند.... " [به روایت بخاری ومسلم]

امروزه شاهدهستیم که مردم کشورهای مختلف درساخت برج های بلند وآسمانخراشها با یکدیگر به رقابت می پردازند وبه آن بریکدیگرفخرمی فروشند ؛ واین پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اعجازی است که برصدق نبی اعظم شهادت می دهد؛ زیرابرای احدی امکان نداشت که چنین مسآله ای رادر14 قرن قبل خبردهد . سبحان الله!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa