تا زماني كه خودشان را تغيير دهند

جمعه ، 6 آذر 1388 ، 03:22 مدیریت
چاپ

 

با آن همه مهرباني به خلق، حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني خود آن قوم حالشان را تغيير دهند...

آيا تا به حال خواستيد كه زندگي خود را تغيير دهيد؟ چرا ما همگي در آرزوي ايجاد يك تغيير در زندگي خود هستيم ولي بدون هيچ فايده اي؟ و چرا وضع ما همان طور كه بوده است مي ماند؟

دانشمندان بر اين موضوع تأكيد دارند كه يك نوع نيروي تغيير در درون ما نهفته است كه ما از آن بي خبر هستيم و بايد براي رسيدن به آن به خود اطمينان و اعتماد داشته باشيم. با اين اعتماد به نفس ميتوان نصف راه را به سوي تغيير طي كرد.

چون كه خواسته خداوند، خانواده و همچنين زندگي آن را از تو خواسته است.

خداوند مي فرمايد:

با آن همه مهرباني به خلق، حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني خود آن قوم حالشان را تغيير دهند. (سوره رعد – آيه 11)

به همين دليل سعي كن هميشه بر خدا توكل كني و روزي هفت بار اين آيه را تكرار كني

"آنچه خود تصميم گرفتي با توكل بر خدا انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد. (سوره آل عمران – آيه159)

با توكل بر خدا هرگز به راه خطا نخواهي رفت بلكه تمام تصميمات درست را خواهي گرفت زيرا كه خداوند تو را به اين راه هدايت كرده و كسي كه به خدا اعتماد كند و بر او توكل كند، خداوند راه صحيح و درست را به او نشان مي دهد.

مي فرمايد:

هر كس بر خدا توكل كند همانا او يار و پشتيبانش خواهد بود. (سوره طلاق – آيه3)

------------

بقلم عبد الدائم الكحيل