نمازبراي درمان پيري زودرس

سه شنبه ، 3 ارديبهشت 1392 ، 23:29 مدیریت
چاپ

پژوهشگران براين عقيده اند كه فعاليت بدني بيشتر زندگي سالم تري را به دنبال دارد . نتايج يك بررسي كه ازسوي ....پژوهشگران براين عقيده اند كه فعاليت بدني بيشتر زندگي سالم تري را به دنبال دارد . نتايج يك بررسي كه ازسوي تيمي ازمحققان سرشناس دانشگاه " كينجز كالج " انگلستان صورت گرفته نشان مي دهد كه فعاليت بدني اندك سبب پيري زودرس مي شود .

محققان به دنبال انجام آزمايشاتي كه برروي تعداد زيادي از افراد مورد آزمايش صورت پذيرفت به اين نتيجه رسيدند افرادي كه ازابتدا فعاليت منظم بدني داشته اند جوانترازهم سن وسالان خود كه چنين فعاليتي را نداشته اند هستند ومشاهدات نشان مي دهند كساني كه به فعاليت منظم بدني مبادرت مي كنند وبخصوص براوقات نماز خود دقت ومحافظت دارند ، داراي عوارض كمتري ازپيري زودرس هستند ودراينجاست كه درك مي كنيم چراخداوند سبحان ما رابرنمازاول وقت امرمي كند وحتي بهترين اعمال درنزد خداوند " نمازاول وقت " است!

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa