"هنگامی که آب و آتش به هم نزدیک می شوند"

جمعه ، 20 آذر 1388 ، 19:54 مدیریت
چاپ

 

این تصویری دل انگیز از پایگاه ناسیونال ژئوگرافیک از کنار جزیره هاوایی....

این تصاویر خود گویای عظمت و قدرت خداوند در آفرینش می باشد، که این گواه قدرت الهی بر همه چیز است و نیز یادآور عذاب الهی می باشد که همانا بزرگتر و واقعی تر است....

 

این تصویری دل انگیز از پایگاه ناسیونال ژئوگرافیک از کنار جزیره هاوایی است نشان می دهد هنگامی که آب و آتش به هم نزدیک می شوند نه زیادی آب باعث خاموش شدن آتش می شود و نه حرارت آتش، آب را بخار می کند. این حالت و به طوری عجیب در طول هزاران سال تعادل خود راحفظ کرده است.

خداوند در این باره می فرماید:

 "سوگند به کتاب نوشته شده"

"در ورقی سر گشاده"

"و سوگند به بیت المعمور"

"و سوگند به سقف برافراشته"

"و سوگند به دریای آکنده و افروخته"

"که بی تردید عذاب پروردگار تو واقع شدنی است"

(سوره طور آیه های 1 تا 7)

 ---------------------

عبد الدائم الكحيل

  www.kaheel7.com/fa

منبع: http://traveler.nationalgeographic.com/drives/hawaii