اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اهرام مصروسخن قرآن درموردآن....

 

براي دانشمندان غربي روشن گرديده سنگهايي كه ازآنها براي ساختن اهرام درمصراستفاده مي شده فقط ازجنس....

براي دانشمندان غربي روشن گرديده سنگهايي كه ازآنها براي ساختن اهرام درمصراستفاده مي شده فقط ازجنس گل بوده است واين دانشمندان تصورمي كنند كه اين كشف علمي اختصاص به آنان دارد ، درحاليكه قرآن كريم در14 قرن پيش دراين كشف ازآنان سبقت گرفته است ...!

 

پژوهشگران فرانسوي وآمريكايي تاكيد دارند كه سنگهاي غول پيكري كه فراعنه براي ساخت اهرام استفاده مي كردند فقط از گل ساخته شده اند كه تحت حرارت بالا قرارمي گرفتند ؛ اين حقيقتي است كه قرآن كريم آن را با دقت تمام بيان كرده است . خداوندحكيم درقرآن ازقول فرعون مي فرمايد :

" اي هامان! براي من آتشي برگل بيفروزوبرايم ساختمان (عظيم و) مرتفعي بنا كن شايد كه من ازخداي موسي خبري به دست آورم وبه راستي گمان مي كنم كه اواز دروغگويان است ." (قصص/38)

تصاويري كه ميكروسكوپ الكتروني ازجزييات سنگهاي به كارگرفته شده دراهرام مصردرمعرض ديد عموم قرارداده است وهمچنين اسناد علمي ثابت كرده اند كه براي ساخت ساختمانها وبرجهاي مرتفع وغول پيكردرآن عصرازگل استفاده مي شده است ؛ درست به همان صورتي كه درقرآن مجيد آمده است واين رازي بوده كه فراعنه آن راپنهان مي كرده اند ؛ ولي خداوند اسرارپنهاني را مي داند وازاين روست كه ازاين حقيقت سخن به ميان آورده است تا نشانه اي برصدق اين كتاب عظيم باشد .

 ---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع:

1- http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19225812.900-concrete-evidence-in-gizas-pyramids.html

2- Herodotus, The Histories, Oxford University Press, 1998

3- Davidovits, J. and Morris, M, The Pyramids, Dorset Press, 1988

4- Pyramids were built with concrete rather than rocks, scientists claim, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article656117.ece, December 1, 2006

5- Concrete evidence in Giza's pyramids, http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19225812.900-concrete-evidence-in-gizas-pyramids.html

6- http://dsc.discovery.com/news/2006/12/08/pyramids_arc.html?category=archaeology&guid=20061208120000

7- http://www.materials.drexel.edu/Pyramids/

8- MIT Class Explores Controversial Pyramid Theory With Scale Model, http://www.azom.com/default.asp, April 3rd,2008.

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد