اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

رازهاي مستجاب شدن دعا

همانا خدا ازتو به تو نزديكتر است و هنگامي كه او را مي‌خواني او شنواست و دعاي تو را اجابت مي‌كند به شرط اينكه از روي پاكي نيت باشد كه پاك بودن نيت يكي از مهمترين عوامل اجابت دعا مي‌باشد.....


1 -    باريتعالي مي‌فرمايد:

و چون بندگان من از دوري ونزديكي من پرسند بدانند كه من به آنها نزديك خواهم بود و هر كه مرا خواند دعاي او اجابت كنم. پس بايست دعوت مرا بپذيرند و به من بگروند باشد تا به سعادت راه يابند. سوره بقره – آيه 186

همانا خدا ازتو به تو نزديكتر است و هنگامي كه او را مي‌خواني او شنواست و دعاي تو را اجابت مي‌كند به شرط اينكه از روي پاكي نيت باشد كه پاك بودن نيت يكي از مهمترين عوامل اجابت دعا مي‌باشد.

حالا چگونه متوجه مي‌شويد كه دعايتان از روي پاكي نيت است؟

ابتدا ازخود بپرس كه از اين دعا چه چيز را مي‌خواهي؟ اگر جواب رضاي خداوند بود پس خدا دعايت را اجابت خواهد كرد و اگر هدف از دعا ضرر رساندن به مردم يا طمع و يا دوستي دنيا بود همانا خداوند باز هم دعايت را اجابت مي كند ولي از آخرت نصيبي برايت نمي‌ماند. پس در دعاي خود پاك نيت و خالص باش كه خداوند خيلي سريع آن را اجابت مي‌كند.

2- هر پيامبر در قرآن دعايي مخصوص به خود دارد: و اگر بهترين دعاها را خواسته باشي همان دعاي پيامبران است. اگر از تنگدستي و غم و غصه رنج مي‌بري دعاي حضرت يونس عليه السلام را بخوان و آن:

الها خدايي به جز ذات يكتاي تو نيست تو از شرك و شريك و هر عيب و آلايش پاك و منزهي و من از ستمكارانم.  سوره انبياء – آيه 87

و خيلي سريع خدا آن را اجابت خواهد كرد همان طور كه براي اين پيامبر اجابت كرد و فرمود:

پس ما دعاي او را مستجاب كرديم و او را از گرداب غم نجات داديم و اهل ايمان را اينگونه نجات مي‌دهيم.  سوره انبياء – آيه 88

و به گفته باريتعالي توجه كن كه فرموده:

و اهل ايمان را اين گونه نجات مي‌دهيم.  سوره انبياء – آيه 88

پس اگر به راستي اهل ايمان باشي خداوند دعايت را مستجاب مي‌كند.

 

 

3- از دعاهاي بسيار مهم كه خيلي از مردم از آن غافل هستند و مهمتر از همه كساني كه از نعمت فرزند محرومند و آن دعاي حضرت زكريا عليه السلام است كه فرموده:

بارالها مرا يك تن و تنها وامگذار كه تو بهترين وارث اهل عالم هستي. سوره انبياء – آيه 89

اگر اين دعا را تكرار كني و از مستجاب شدن آن اطمينان داشته باشي همانا خداوند آنچه را كه طلب كني اجابت خواهد كرد زيرا كه براي حضرت زكريا اجابت كرده و فرموده:

پس ما هم دعاي او را مستجاب كرديم و يحيي را به او عطا فرموديم و جفتش را كه نازا بود شايسته همسري او و قابل ولادت گردانيديم.  سوره انبياء – آيه 90

چه رازي در دعاي پيامبران نهفته كه به سرعت اجابت مي‌شده ولي گاهي اوقات ما آنقدر دعا مي‌كنيم ولي اجابت نمي‌شود؟ جواب اينجاست كه باريتعالي فرموده:

آنها در كارهاي خير تعجيل مي‌كردند و در حال بيم و اميد ما را مي‌خواندند و هميشه به درگاه ما خاص و خاشع بودند.  سوره انبياء – آيه 90

همانا پاك و منزه است خداي را كه از مهمترين شرطهاي استجابت دعا تعجيل در كارهاي خير و فروتني در مقابل خداوند است. آيا شما اين كار را در زندگي خود انجام مي‌دهيد؟

 

 

4- آيا مي دانيد كه چه دعايي براي شفاي بيماريهاي غيرقابل درمان مفيد است؟

دعاي حضرت ايوب عليه السلام است كه هر كسي آن را زياد تكرار كند خداوند او را شفا خواهد داد و آن اين است:

اي پروردگار مرا بيماري رسيده و تو مهربانترين مهرباناني.  سوره انبياء – آيه 83

خداوند دعايش را اجابت كرده و او را از بيماري شفا داد، باريتعالي مي‌فرمايد:

پس دعاي او را مستجاب ساختيم پس آنچه كه از ضرر در او بود برطرف ساختيم و خاندانش و همانند آنها را با آنها به او داديم به خاطر مهرباني از جانب ما و بخاطر تذكري براي عبادت‌كنندگان.  سوره انبياء – آيه 84

به همين دليل است كه ما امروزه نياز شديدي به دعا داريم زيرا فقط خداوند والامرتبه مي‌تواند ما را از شر هرگونه بيماري در امان نگه دارد و همانا او بر همه چيز تواناست.

 

5-       چگونه خدا را بخوانيم؟ خداوند در مورد پيامبران فرموده:

و در حال بيم و اميد ما را مي‌خواندند.  سوره انبياء – آيه 90

اميد همان رغبت به خداوند است و بيم همان ترس از عذاب الهي است. پس دعاي ما بايد همراه با اميد زياد و ترس شديد باشد.

و حالا سؤال اينجاست: هنگامي كه خدا را ميخوانيد دل شما بايد به سوي خدا و رضاي خدا متوجه است يا اينكه به سمت حاجت خود مشغول است؟ و اين خود راز مستجاب شدن دعا است.

وقتي كه خدا را ميخوانيم و از او درخواست مي‌كنيم بايد به يادآوريم كه خداوند بر همه چيز تواناست و هر چيزي در زمين و آسمانها تحت كنترل اوست و همانا خداوند بزرگترين است و ما بايد نسبت به آن چيزي كه از خدا مي‌خواهيم تمركز كنيم.

به همين دليل يكي از مهمترين اسرار اجابت دعا، به يادآوردن خداوند در تمام لحظات است.

 

6- يكي ديگر از مهمترين شرايط اجابت دعا اين است كه در برابر خداوند فروتن و خاشع باشي. فروتني و خشوع همان ترس از خداوند است همانطور كه باريتعالي در مورد انبياء فرموده:

و هميشه به درگاه ما خاشع و خاضع بودند. سوره انبياء – آيه 90

و اين رازي مهم از رازهاي استجابت دعا است. همانا هر اندازه كه فروتن باشي به همان اندازه دعايت مستجاب خواهد شد.

اما در دعا فروتني و خشوع كافي نيست، بلكه بايد از خود بپرسي: آيا در نماز در برابر خدا فروتن هستي؟ و آيا در كسب روزي حلال مي‌كوشي و از خوردن مال حرام مي‌پرهيزي؟ اينجاست كه مي‌فهميم چرا پيامبر گرامي ما بر اين مسأله تأكيد داشت كه مسلمان بايد روزي حلال كسب كند تا دعايش مستجاب شود.

 

آيا روزي از گناه كسي كه به تو بدي كرده گذشت كرده‌اي؟

 آيا در مقابل اذيت و آزار كسي به خاطر رضاي خدا صبر كرده‌اي؟

آيا تا به حال از خود پرسيدي كه چه چيزي خدا را راضي مي‌كند يا باعث مي‌شود كه به خدا نزديكتر شوي و از بندگان خوب خدا باشي؟

اين سؤالات را بايد مطرح كرده و به آنها بيانديشيم و بكوشيم كه از بندگان نزديك به خدا باشيم و تمام كارها و حركاتمان و حتي افكار و احساسمان براي رضاي خدا باشد و چيزي از اين دنيا جز رضاي خداوند پاك ومنزه را نمي‌خواهيم.

آيا در اين دنيا چيزي زيباتر از رضاي خداوند وجود دارد؟

 

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد