اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ازاسرارمرگ 1

درداخل هرسلولي ازسلولهاي بدن ما ساعت بيولوژيكي بسياردقيقي وجود دارد كه آن را خداوند سبحان دراختيارما قرارداده است تا برتمام اعمال بيولوژيكي....


ازاسرارمرگ (1)

درداخل هرسلولي ازسلولهاي بدن ما ساعت بيولوژيكي بسياردقيقي وجود دارد كه آن را خداوند سبحان دراختيارما قرارداده است تا برتمام اعمال بيولوژيكي بدن ازابتداي تولد تا زمان مرگ كنترل وفرماندهي كند .

دانشمندان عقيده دارند برنامه موجود درهر سلول كه مراحل دقيقي را طي مي كند ازسلول جدانيست واين ساعت بيولوژيكي طوري برنامه ريزي شده است كه عمرآن محدود ومشخص است ؛ نه زياد مي شود ونه كاهش مي يابد وهنگاميكه آخرين دقيقه ازعمراين ساعت بيولوژيكي طي مي شود مرگ آن نيز فرامي رسد وبه هيچ عنوان تاخيري دران صورت   نمي گيرد ؛ بنابراين شايد ازدقت بيان كلام الهي تعجب كنيم هنگاميكه لحظه مرگ رابراي ما توصيف مي كند ومي فرمايد :

" پس چون مهلتشان فرارسد ديگرساعتي ديريا زود نمي شود ." ( نحل/61)

 

 

ازاسرارمرگ (2)

دانشمندان پس ازتحقيقات طولاني وطاقت فرسا پي بردند كه برنامه مرگ هرسلول به همراه سلول خلق مي شود واگراين برنامه ( مرگ سلول ) وجود نداشت دران صورت حيات برروي زمين تداوم نمي يافت . دانشمندان تاكيد دارند كه مرگ ، مخلوقي همانند حيات است واگرمرگ وجود نداشت درآن صورت حياتي يافت نمي شد .

گويا اينكه مرگ يك اصل است وعجيب اين است كه ما اشاره آشكاري ازاين موضوع دركلام خداوند متعال مي بينيم :

" اوكسي است كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك ازشما عملتان نيكوتراست واوعزيز و آمرزنده است . (ملك/2)

بنابراين مرگ نيز مخلوق مي باشد واين همان چيزي است كه دانشمندان برآن تاكيد مي كنند وقرآن نيز آن را بيان مي فرمايد .

 

 

ازاسرارمرگ (3)

بيشتردانشمندان تاكيد دارند كه فرسودگي وسالخوردگي بهترين وسيله براي پايان طبيعي حيات انسان است .

درهمين راستا هرگونه تلاش براي افزايش طول عمرخارج از چارچوب تعيين شده براي سلولهاي بدن داراي تاثيرات منفي زيادي است كه كمترين آن ابتلاء به سرطان است . دانشمندان مي گويند كه هيچ تلاشي براي دسترسي و رسيدن به جاودانگي به طورغير طبيعي و برخلاف طبيت خلقت وجود ندارد .

دانشمندان عليرغم هزينه هاي فراوان براي درمان پيري وافزايش طول عمر به اين نتيجه رسيده اند كه اين تلاشها فايده اي ندارد واين همان چيزي است كه پيامبراكرم (ص) سفارش كرده اند :

اي بندگان خدا! به درستيكه خداوند بيماري اي را قرار نداد مگراينكه درمان آن را نيز قرار داد ، مگريك بيماري كه آن پيري و سالخوردگي است . ( به روايت احمد )

اينچنين است كه علوم امروز حقايق جديدي راروشن ساخته است كه درگذشته شناخته شده نبوده است واين موضوع مي تواند راستي گفتار پيامبر (ص) وصدق رسالت اورا ثابت كند .

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد