اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ازاسرارمرگ 3

 خداوند متعال در هر سلولي ازسلولهاي بدن برنامه اي قرارداده است كه اين برنامه مسؤول تغييرات سلول ....


 

ازاسرارمرگ (7)

خداوند متعال در هر سلولي ازسلولهاي بدن برنامه اي قرارداده است كه اين برنامه مسؤول تغييرات سلول ، تقسيم آن وارتباطش با ديگر سلولهاست وهنگاميكه دانشمندان تلاش كردند تا طول عمرسلول را افزايش دهند نتيجه آن شد كه سلول تبديل به سلولي سرطاني شد وسپس ازهم پاشيد ومنهدم شد.

دراينجا بود كه دانشمندان يقين حاصل كردند كه مرگ ،  پاياني طبيعي براي مخلوقات جهان است واين همان چيزي است كه قرآن كريم برآن تاكيد كرده است :

" هركجا كه باشيد ، مرگ شما را درمي يابد ." (نساء/78)

اين اشارات ظريف درحقيقت نامه هايي مخفي براي ما انسانهاست تا آنها را درك نموده وبه سوي خالق بلند مرتبه وتواناي خود يعني الله بازگرديم وخويش رادر پناه نورقرآن كريم قراردهيم .

اين آيات كريمه هشداري براي هركدام از ماست تا درمورد اين پديده كه خداوند سبحانه و تعالي درقرآن كريم ازآن با كلمات زيبا سخن به ميان آورده است تامل وتفكركنيم :

" او كسي است كه مرگ و زندگي را آفريد تا شما رابيازمايد كه كداميك از شما عملتان نيكوتر است ." (ملك/2)

 

ازاسرارمرگ (8)

از مظاهر رحمت الهي بربندگان اين است كه مرگ را آفريد وآن را پاياني طبيعي براي هرچيز قرارداد . خداوند متعال دراين مورد مي فرمايد :

" هرچيزي غيرازذات او فناشدني است ." ( قصص/88 )

حال ببينيم كه علوم جديد چه مي گويند.... دانشمندان زيست شناس به صراحت اعلام مي كنند كه مرگ چيزي از اهميت زندگي كم نمي كند . پس از تجربيات وتحقيقات فراوان دانشمندان پي بردند كه داخل هرسلول ازسلولهاي بدن انسان ساعت بيولوژيكي مخصوصي يافت       مي شود . به طورمثال درمخلوقي مثل انسان حدود 100 تريلون ساعت بيولوژيك كار      مي كنند !

به راستي چه كسي عملكرد اين ساعتها راتنظيم كرده وچه كسي آنها راازهرگونه آسيب وگزند محفوظ داشته است ؟

چه كسي برحفظ ونگهداري آنها اشراف دارد وچه كسي آنها رابا انرژي لازم براي حفظ عملكرد خود تجهيزكرده است ؟

آيا احدي ازمخلوقات مي توانند چنين كاري كنند ؟

پس او كسي نيست مگرالله رب العالمين كه مي فرمايد :

" واوست كه اقتدارش مافوق بندگانش است وبرشما نگهباناني مي فرستد تا آنگاه كه مرگ يكي از شما فرا رسد ؛ رسولان ( فرستادگان ) ما او را مي ميرانند و(دراين كار) كوتاهي نخواهند كرد ." ( انعام/61 )

 

ازاسرارمرگ (9)

آمارهاي سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه ساليانه درجهان حدود هفتصدهزار نفر خودكشي مي كنند ، صدها هزارنفر درحوادث آتش سوزي ، رانندگي ، قتل و... از بين       مي روند ؛ درحاليكه تعداد مشخصي براثرامراض قلبي مي ميرند . به طور مثال درايالات متحده حدود هفتصد هزار نفرجان خود را ازدست مي دهند كه نصف اين ميزان براثرمرگ ناگهاني است .

ولي تعداد معيني براثرسرطان پوست ، سرطان سينه يا سرطان ريه جان خود را از دست   مي دهند ؛ يعني سيستمي مشخص براي مرگ وجود دارد و وقتي اين آمارها را ساليانه بررسي مي كنيم درمي يابيم كه اين آمارها نسبتي نزديك به هم دارند وهنگاميكه اين آمارها رابراي مدت ده سال زيرنظر مي گيريم مي بينيم كه اين نسبت هم در حال افزايش است وهم اينكه به هم نزديك است واين دليلي است براينكه مرگ به نسبت مشخصي تعيين ومقدر شده است وعجيب اين است كه قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده و مي فرمايد :

 " ما مرگ رادربين شما مقدر كرديم وهيچكس نمي تواند بر ما سبقت گيرد . "   ( واقعه/60 )

 سبحان الله !

 

ازاسرارمرگ (10)

دانشمندان دريافته اند كه درداخل نواروراثتي سلول انسان ، گياه و حيوان (  (DNAموادي وجود دارند كه مربوط به مرگ اين سلول مي باشند . هنگامي كه دانشمندان تلاش مي كردند تا عمر برخي سلولهاي حيوانات مثل مگس را افزايش دهند ، پس ازمدتي مشاهده كردند كه اين سلولها به سلولهايي سرطاني تبديل شدند ودرنتيجه اين سلول يا ازبين مي رفت يا به سلولي سرطاني تبديل مي شد كه دراين حالت هم سلول نابود مي گشت .

اين مكانيسم درمورد انسان هم صدق مي كند ؛ يعني اگربراي افزايش طول عمر مجموعه اي ازسلولهاي بدن انسان اقداماتي انجام گيرد ، اين سلولها تبديل به سلولهاي سرطاني كشنده خواهند شد .

بنابراين دانشمندان اعتراف كرده اند كه مرگ چيزي ازاهميت زندگي را كم نمي كند وازسوي ديگرجلوگيري ازمرگ به هيچ عنوان امكان پذير نيست .

از اين رو است كه قرآن كريم مي فرمايد :

" هركسي طعم مرگ را مي چشد . " ( آل عمران /185 )

واين همان حقيقت قرآني است كه با علم مطابقت دارد وبر راستي گفتار خداوند تبارك و تعالي گواهي مي دهد .

 

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد