اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اسراركيهان وفضا 3

چندي پيش سايت فضايي  spaceمقاله اي را باعنوان " آسمان صحبت مي كند " انتشارداد كه درآن پروفسور " مارك ويتل " ازدانشگاه ويرجينياي....


 

6- آسمان صحبت مي كند

چندي پيش سايت فضايي  spaceمقاله اي را باعنوان " آسمان صحبت مي كند " انتشارداد كه درآن پروفسور " مارك ويتل " ازدانشگاه ويرجينياي آمريكا دريافته است كه كيهان درآغازآفرينش خود فركانسهايي صوتي ازخود صادركرده است كه به دنبال گسترده شدن وانبساط ناگهاني گازموجود بوده است ؛ واين اكتشاف ، حقيقتي است كه قرآن كريم ازقول خداوند تبارك وتعالي درمورد آغاز خلقت آسمان ازآن براي ما سخن گفته است ومي فرمايد :

" سپس  به آسمان توجه كرد درحاليكه دود بود ؛ آنگاه به آسمان وزمين فرمود : به شوق يا به كراهت  ( به وجود ) بياييد ؛ ( آسمان وزمين ) گفتند : ما با شوق مي آييم ." (فصلت/11)

اين آيه تاكيد مي كند كه آسمان صحبت كرده است وفركانسهاي صوتي آرامي ازخود صادرنموده كه ازاطاعتش دربرابر خالق توانا حكايت دارد !


7- ماه نورافشان

دانشمندان تاكيد دارند كه قمرزمين بيشترين روشنايي رادربين تمام اقمارمنظومه شمسي دارد ودليل آن هم به خاطرحجم زياد ، نزديكي اش به زمين وخورشيد ووجود شيشه درخاك آن مي باشد ؛ درست برعكس اقمار مشتري كه ازسياره ي خود دورهستند وبه همين دليل به صفت "روشنايي" معروف نيستند.

با اين اوصاف شايد درك كنيم كه چراقرآن كريم خصوصيت " روشنايي " را براي ماه به كاربرده است ومي فرمايد :

" بزرگواراست آن خدايي كه درآسمان برجهايي قرارداد ودرآن چراغي روشن وماه تابان را قرارداد . " (فرقان/61)

بنابراين ماه زمين تنها قمري است كه با اين كلمه تناسب دارد واين معجزه اي قرآني است .

به راستي چه كسي غيرازخالق ماه وپروردگارعالم مي توانسته پيامبراعظم (ص) را ازاين موضوع باخبرسازد ؟!

8- شكاف آسمان

خداوند بلند مرتبه دراوصاف روزقيامت مي فرمايد :

" آنگاه كه آسمان شكافته شود وهمچون گل سرخي رنگ آميزي شده ي روغني گردد . " (الرحمن/37)

اين آيه ازآيات الهي ازشكافتن آسمان سخن مي گويد كه همانند گل سرخي رنگ گرفته وروغني مي باشد ؛ اين درحالي است كه ملاحظه مي كنيم دانشمندان به تازگي برخي ستارگاني را يافته اند كه وقتي منفجرمي شوند صحنه اي تماشايي شبيه به يك تابلوي روغني با رنگهاي زيبا ودرخشان ازخود رسم  مي كنند واين تابلوهاي زيبا راستارگان درحين فروپاشي ونابودي خودرسم مي كنند .

طبيعتا اين تابلوروزقيامت را نشان نمي دهد ؛ بلكه عكسي كوچك ازروزقيامت است .

اين عكسي ازانفجاريك ستاره درآسمان است ؛ درشكل گل سرخ دقت كنيد !

پاك ومنزه است خداوند .

 

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa
 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد