اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغیبی3

اين حديث شريف نبوي بيانگرمعجزه اي ازپيامبرعظيم الشأن مي باشد؛ زيرا خبرازآمدن زماني مي دهد كه درآن دوره مال وثروت دربين....


خاتم المرسلين حضرت محمد سلام الله عليه درحديثي ديگرمي فرمايد:

" ساعت قيامت برپانمي شود تا وقتي زماني آيد كه درآن زمان ثروت درميان شما لبريزوفراگيرشود."[به روايت بخاري]

اين حديث شريف نبوي بيانگرمعجزه اي ازپيامبرعظيم الشأن مي باشد؛ زيرا خبرازآمدن زماني مي دهد كه درآن دوره مال وثروت دربين مردمان فراوان وفراگيرشده وبه اوج خودخواهدرسيد. حال اگرنگاهي به دوران معاصربيندازيم خواهيم ديد كه اموال موجود درنزدمردم- هم ازنظرنوع اموال وهم ازنظر كثرت اموال- نسبت به دوران هاي گذشته بسياربيشترشده تاجاييكه ثروت برخي ازمتمولين به ميلياردها تخمين زده مي شود واين مسأله اي است كه هرگزدرزمان حيات پيامبركه درود خدابراوباد پديده اي آشنا ورايج نبوده است وبنابراين طبق اين حديث شريف ، كثرت مال وثروت دربين مردم اشاره اي است به نزديكي ساعت قيامت .

آيا به راستي براي آن روزبزرگ وديداربا حضرت رب العالمين آمادگي داريم ؟!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد