اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

شگفتي هاي سوره اخلاص

 

أسراراين سورهعظيمچيست ؟ وآيا به زبان اعداد مي توان معجزه جديدي که عظمت اين سوره را اثبات کند ارائه کرد؟....

أسراراين سورهعظيمچيست ؟ وآيا به زبان اعداد مي توان معجزه جديدي که عظمت اين سوره را اثبات کند ارائه کرد؟ دراين نوشتار زنجيره اي از توافقات شگفت آورآيات سوره  با عدد هفت  را ارائه مي کنيم تا ايمانمان به آفريدگارآسمانهاي هفتگانه بيشترشود.

عدد كلمات هرآيه

فقط اين نيست بلکه هرآيه از آيات چهارکانه حاوي عدد معيني ازکلمات به شرح آتي است :

 (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد كلمات  4 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد كلمات  2 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): عدد كلمات  5 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): عدد كلمات  6 

اين ارقام را برحسب ترتيب  مي نوبسيم :

آية 1    آية 2       آية 3        آية 4

4            2              5             6

عدد حاصل يعني 6524مضرب هفت است :

6524 = 7 × 932

حروف (الله) در هرآية

همانطور که خداوند عَزَّ وجَلَّ هرچيز درقرآن را باإحكاممرتب کرده ،اين ترتيبگيج کننده را براي اسم اعظم (الله) در سوره اخلاص که ازالله ووحدانيتو بي انبازي او سخن گفته مي يابيم . هرآية حاوي تعداد معيني  ازحروف لفظ جلاله  (الله)، يعني  الف ولام وهاءاست ، اگرآيات چهارگانه رابا تعدادحروف اسم (الله) درهريک بنويسيم داريم :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 7 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف الف ولام وهاء 6 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): عدد حروف الف ولام وهاء ء 4 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 5 

اگرارقام خاص تكرار حروف لفظ جلاله را بنويسيم داريم:

آية 1        آية 2      آية 3         آية 4

7              6            4               5

عدد جديد  5467 مضرب هفت است :

5467 = 7 × 781

كلمات وحروف لفظ جلاله

حتى هنگامي کهكلمات هرآيه با تعدادحروف (الله) درهريک را باهم لحاظ کنيم اين نظام عددي باقي است :

آية  1                  آية  2                    آية  3                    آية 4

كلماتها   ا ل هـ     كلماتها    ا ل هـ      كلماتها    ا ل هـ       كلماتها   ا ل هـ

4       7            2         6                5       4              6         5

عدد56456274 ار مضارب هفت است :

74 62 45 56 = 7 × 8065182

ودراين معادلات الهي بامن تأمل کنيد که چگونه همگي متناسب با عدد 7 است :

1_ عدد كلمات هرآية: 4  2  5  6  ازمضارب هفت است

2ـ عدد حروف (الله) درهرآية: 7  6  4  5 ازمضارب هفت است

3ـ عدد كلمات وحروف (الله) درهرآية: 74  62  45  56 ازمضارب هفت است

آيا اين کار نظم کاربشراست

كلمات حاوي حروف اسم (الله)

برخي ازكلمات سورهحاوي حروفي  ازاسم (الله)است و برخي فاقد آن ، که اين کلمات را برشماريم  14 مي شود يعني 7 ×2، توزيع کلمات بقرار زير است :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد كلمات حاويحروف ا ل هـ  4

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد كلمات حاوي حروف ا ل هـ  2 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): عدد كلمات حاوي حروف ا ل هـ  4 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): عدد كلمات حاويحروف ا ل هـ  4 

 اگر بر اساس ترتيب بنويسيم رقم قم جديدي بدست مي آيد که مضرب هفت است:

الآية 1    الآية 2        الآية 3         الآية 4

4           2              4               4

عدد 4424 مضرب 7 مي باشد :

4424 = 7 × 632

وکلماتي که فاقد حرفي از حروفلفظ جلاله نيز چنين است :

آية 1       آية 2      آية 3       آية 4

0            0            1             2

عدد 2100 مضرب 7 مي باشد :

2100 = 7 × 300

اعجاز عددي در يک آيه

اکنون در آيه سوم سوره :(لم يلد ولم يولد)تأمل کنيد که چه نظم وتناسب شگفت آوري دارد:

اين آيه که خداوند در آن خود را ازداشتن فرزند و زاده شدن منزه دانسته ، با وجود داشتن کلمات قليل (12 حرف)  غني از اعجاز ودلايل آن است . در پنج بخش اين آيه اسرارعددي شگفت آوري نهفته که شک درآن ممکن نيست . آيا اين معجزه شگرف دليل يکتايي خداي  عز وجلنيست ؟

تناسب شگرف آيه سوم سوره اخلاص با بسمله

دراين آيه عظيم معجزه اي برپايه حروف : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وجود دارد, حروف هرکلمه ازكلمات بسمله با کلمات (لم يلد ولم يولد)بانظم مُحكَمي تناسب دارد. 

كلمة (بسم)

حرف مشترك بين اين كلمه  وآيه حرف ميماست که اگربررسي شود نتيجه وجود حرف ميم درهرکلمه آيه چنين مي شود :

لمَ ْ   يَلِدْ    و   لمَ    ْيُولَدْ

1     0     0   1     0

وعدد توزيع حروف (بسم) يعني  1001 هم ازمضارب هفت است :

01001 = 7 × 11 × 0143

كلمه (الله)

حرف مشترك بين اسم (الله)وآيه  (لم يلد ولم يولد)حرف لاماست که اگربررسي شود نتيجه وجود حرف لام درهرکلمه آيه چنين مي شود :

لمَ ْ    يَلِدْ     و    لمَ     ْيُولَدْ

1     1      0    1      1

وعدد 11011 توزيع حروف اسم (الله)  مضرب هفت است :

11011 = 7 × 1573

كلمه (الرَّحْمنِ)

حروف مشترك بين كلمه (الرَّحْمنِ)وآيه لام وميماست که اگربررسي شود نتيجه وجود دو حرف لام و ميم درهرکلمه آيه چنين مي شود :

لمَ     ْيَلِدْ     و    لمَ     ْيُولَدْ

2     1     0    2      1

عدد 12012 توزيع حروف اسم (الرَّحْمنِ)  هم مضرب هفت است :

12012 = 7 × 1716

كلمه (الرَّحِيمِ)

حروف المشترك بين اسم وآيه لام و ياء وميم است که اگربررسي شود نتيجه وجود حروف مذکور درهرکلمه آيه چنين مي شود :

لمَ ْ    يَلِدْ     و    لمَ     ْيُولَدْ

2     2      0    2     2

وعدد 22022توزيع حروف اسم (الرَّحِيمِ) هم مضرب هفت است:

22022 = 7 × 3146

و اکنون مي پرسيم آيا ممکن است اين چهارتکرار در چهار آيه تصادفي باشد وهمه مضرب هفت گردند ؟

 اگر حاصل تقسيم اعدا مذکور برهفت را بنويسيم داريم :

1 ـ كلمه (بسم):  0143

2 ـ كلمه (الله):  1573

3 ـ كلمه (الرَّحْمنِ):    1716

4 ـ كلمه (الرَّحِيمِ):  3146

يعني به ترتيب داريم :

بسم               الله            الرَّحْمنِ           الرَّحِيمِ

0143         1573         1716          3146

عدد متشكل از رديف اين ارقام که 16 رقمي است هم مضرب هفت است :

3146171615730143 = 7 × 449453087961449

(أحد) تجلَّىمي کند ...

در اين آيه عظيم ارقام ونظم وتناسبي است که گواه وحدانيت ويکتايي خداي تعالي است . از نامهاي زيباي خداوصفاتش (الأحد) است که انبازي ندارد. اگركلمات آية و تعداد حروفي از کلمه (الأحد) يعني حروف:  ا ل ح د را بنويسيم داريم :

لم      يلد      و     لم     يولد

1      2     0    1      2

عدد 21021 (ومقلوب آن 12012) هم ازمضارب هفت و هم دو بارقابل قسمت برآن است که تاکيد مي کنم اين نظم صادر از خداي واحد أحد سبحانه وتعالىاست :

21021 = 7 × 7 × 429

حتى هنگامي که درهرکلمه حروف (أحد) بدون (ال) را بجوييم نيز اين نظام پابرجاست :

لم       يلد     و     لم     يولد

0      1     0     0      1

يعني عدد توزيع حروف از مضارب هفت است :

10010 = 7 × 1430

شگفت آور آنکه حاصل قسمت اين دو عدد يعني429 و 1430 نيز اگر درکنارهم نوشته شود (1430429) نيز مضرب هفت است :

1430429 = 7 × 204347

اين تناسبات شگفت آوربا عدد هفت دليل قاطعي است برآنکه خداوند تعالي حروف قرآن ونظم وترتيبآن را به شکلي محکم ومتين آورده که نظيزآن را نمي توان آورد.

أسماء الله الحسنىو آيه سوم سوره اخلاص

بيشتر نامهاي زيباي خدا در اين آيه متجلي است مثلا توزيع حروف اسم (المبدئ):

لم       يلد      و     لم      يولد

2      3       0     2      3

که عدد 32032 مضرب هفت است :

32032 = 7 × 4576

 اسم (القدير) :

لم      يلد     و      لم     يولد

1     3      0     1      3

که عدد31031 هم مضرب هفت است :

31031 = 7 × 4433

وشگفت آورتر آنکه اين مطلب درهردو حالت معرفه و غيرمعرفه اسم مشاهده مي شود مثلا در: (الصَّمد)  يا (صَمَد)، قاعده  ثابتاست.

 

أولينحرف وآخرينحرف آيه

ازعظمتكتاب خداوندتعالى آنکه كتابي استكامل درسوره ها وآياتش ، ودرتكرار أولينحرف وآخرينحرف درآية نظم عددي محكمي مشهود است که درهمه كتاب خدا هست.

1 ـ توزيع حرف لام: اگرآية را با تعد اد حرف لام در کلماتش بنويسيم داريم :

لم    يلد    و    لم     يولد

 1      1    0     1      1

عدد توزيع حرف اللام يعني(11011) مضرب هفت است .

2 ـ توزيع حرف دال: اگرآية را با تعد اد حرف دال در کلماتش بنويسيم داريم:

لم    يلد    و    لم     يولد

0      1    0     0      1

وعدد 10010 هم مضرب هفت است .

پس هم اولين وهم آخرين حرف آيه براساس نظم عددي مبتني بر هفت توزيع شده است.

حروف (الـم)

دراين آيه نظمي براساس حروفالف ولام وميموجود دارد ، اين بارهم آيه رابراساس تعداد کلمات (ا ل م)مي نويسيم :

لم    يلد    و    لم     يولد 

2      1    0     2      1

عدد 12012 و مقلوب آن 21021براي  توزيع (الم) هم از مضارب هفت است . اين موزد براي اسم (الأحد) هم مطرح شد.

نکته عجيبي ازعجائب قرآن

ازعجائب آيه(لم يلد ولم يولد) آنکه همه اعدادي که ذکر شد بر 7 قابل قسمت است و اين اعداد بر (11) هم از دو طرف قابل قسمت است و اين عدد به حساب ابجد برابر (هو) مي شود !! واين خود دليلي بر وحدانيت خداست چرا که عدد (11) از دو (1) و (1)ترکيب شده  و تاکيد بروحدانيت خداوند تعالي است .

وجالب آنکه اين اعدادبر 13هم قابل قسمت است که عدد اول است و نمايند عدد سالهاي دعوت در مکه است.به مجموعه عمليات  زيرتوجه فرماييد که اعداد بدون استثناء بر(7) و (11) و (13)تناسب دارند:

1001 = 7 × 11 × 13 × 1

11011 = 7 × 11 × 13 × 11

2002 = 7 × 11 × 13 × ×2

12012 = 7 × 11 × 13 × 12

21021 = 7 × 11 × 13 × 21

22022 = 7 × 11 × 13 × 22

31031 = 7 × 11 × 13 × 31

13013 = 7 × 11 × 13 × 13

32032 = 7 × 11 × 13 × 32

23023 = 7 × 11 × 13 × 23

اين نتايج عجيب تصادفي بدست نيامده است . اگر براساس قانون احتمالات بخواهيم سخن گوييم احتمال آن يک در يک ميلي.ن ميليارد ميليارد (يعني يک با سي صفردرمقابل آن !) است . براي همين مي توان گفت که بشر از تقليد حتي يک آيه قرآن ناتوان است چه رسد به کل قرآن؟

نکته آخر آنکه اگرهر سه عدد: 7-11-13 را درهم ضرب کنيم عدد حاصل يعني: 1001 هم تاکيدي بر عدد يک است و دليلي بر وحدانيت خداوند يگانه يکتا (الله الواحد الأحد) ؟؟؟

أسماء الله درسورهاخلاص

کيفيت تجليأسماء الله الحسنى درسورهاخلاص کهسورهتوحيد است دليل عيني و عددي قوي بر إحکام حروف اسماي حسناي الهي درآيات کتابش قرآن است تا قدرت او برهرچيز را نشان دهد وأن الله هو الواحد الأحد لم يتخذ ولداً ولا يساويه شيء فهو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.

توزيع حروف اسم (الملك)

(الملك)اسمي ازأسماء الله الحسنىاست، يقول تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) [الحشر: 59/23]. وازعظمتقرآن آنکه هرحرفآن بمقدار ونظام مُحكَموضع شده است. وکسي که سورهاخلاص را نازل کرده  (الملِك)تبارك وتعالىاست، براي همين حروف اسمش را درون اين سورهبانظمعددي متناسب با عدد هفت مقررفرمود تا دريابيم و بدانيم که : (أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12].

 اگركلمات سورهاخلاص را نوشته و عدد حروف اسم (الملك) يعني حروف: ا   ل   م   ك را درآن بنويسيم داريم  :

قل      هو     الله     أحد      الله     الصمد

1      0       3      1         3        3

لم    يلد    و    لم    يولد    و    لم    يكن    له    كفواً     أحد

2    1   0   2       1     0     2     1     1      2       1

عدد حاصل يعني12112012012331301 مضرب هفت است :

12112012012331301 = 7 × 1730287430333043

وگرچه اين نتيجه شگفت آور است اام شايد کسي بگويد اين نتيجه تصادفي است لذا خداوند تعالي  نظم ديگري براي تأکيد بر اين نتيجه قرار داداه است يعني اگرتعداد حروف اسم  (الملك) در هرآيه را محاسبه کنيم حاصل چنين است:

آية 1     آية 2      آية 3       آية 4

5            6           6            7

يعني عدد 7665 مضرب هفت است :

7665 = 7 × 1095

آيا اين نظم شگفت آور نيست ؟ 

توزيع حروف اسم (القدُّوس)

واين نظم با حروفاسم (القدوس)، نيز مشاهده مي شود :  ا   ل   ق   د   و   س:

قل     هو     الله     أحد      الله      الصمد

2     1       3       2       3         3

لم    يلد    و   لم    يولد    و    لم    يكن    له    كفواً    أحد

1    2    1   1     3     1    1     0       1      2       2

عدد توزيع حروف(القدوس) يعني: 22101131121332312 هم مضرب هفت است :

22101131121332312 = 7 × 3157304445904616

اعجاز ادامه دارد چرا که عدد حروف درهرايه به قرار زير است :

آية       آية 2         آية 3         آية 4

8             6             8            7

عدد توزيع حروف (القدوس) يعني7868 مضرب هفت است :

7868 = 7 × 1124

وسبحان الله العظيم! خود نظم تماماً با هر دو اسم تکرار شده است آيا اين امر تصادفي است ؟ و مي پرسيم :

  آيا براي انساني هر قدر هم توانا ممکن است که نصي ادبي با اين نظم عددي بيافريند ؟ در کتاب خداوند عَزَّ وجَلَّ هر قدر بگرديم خلل و اختلافي – چه دربلاغت ومعاني وچه در اعجاز علمي وعددي - نمي توانيم پيدا کنيم وصدق الله سبحانه وتعالى عندما يقول عن كتابه:(لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت: 41/42].

نظم شگرف دو اسم ازأسماء الله

اکنون در نظم متعاکستوزيع حروف دو اسم: (الخالق البارئ)  تأمل و تدبر کنيد که عدد توزيع حروف (الخالق) و مقلوب عدد توزيع حروف (البارئ)  در سوره هر دو مضرب هفت هستند .

توزيع حروف اسم (الخالق) عَزَّ وجَلَّ دركلمات سوره

 به روش پيشگفته عددحروف (الخالق)، يعنيأي حروف ا  ل  خ  قدرسوره چنين است:

قل    هو    الله     أحد     الله     الصمد

2     0     3       1       3       2

لم     يلد   و    لم    يولد    و   لم    يكن    له    كفواً     أحد

1     1    0   1      1     0   1     0     1       1      1

وعدد توزيع حروف اسم (الخالق) مضرب هفت:

 11101011011231302= 7 × 15858715890186

توزيع حروف اسم (البارئ) تعالى دركلمات سوره

براي حروف كلمة (البارئ)سبحانه وتعالى، يعني حروف ا ل ب ر ياعداد چنين است:

قل     هو    الله    أحد     الله     الصمد

1      0     3      1       3       2

لم    يلد   و   لم    يولد    و   لم    يكن   له    كفواً    أحد

1     2   0   1     2      0   1     1    1      1      1

اگرعدد از راست به چپ (از قلبه طرف أحد) خوانده شود عدد: 10313212012011111 به دست مي آيد که مضرب هفت است :

10313212012011111 = 7 × 1473316001715873

تنوع وتعدد أسلوبهاياعجاز عددي موجب ازدياد پيچيدگي معجزه عددي قرآن و محال تر شدن تقليد اين معجزه توسط انسانهاست . براي همين مي تونا گفت که تعداد نظم هاي عددي اين کتاب بزرگ پايان ناپذير است!

توزيع حروف اسم (الخالق) و اسم (البارئ)بنحوي که ياد شد کارانسان نيست بلکه کار پروردگارانسانهاست .

وبا من به عظمتكلام خدا بنگريد :(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَأَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً)[الكهف:18/109]. واگردر بسياري از أسماء الله الحسنى تأمل کنيم اين نظم پابرجاست مثلاً اسم  (البصير) و اسم (العدل) از اين نظم پيروي مي کنند... به مواردديگر توجه فرماييد :

 (المحصي) و سوره اخلاص

اين بار سوره راکامل وبا بسمله و تعداد حروف كلمة (المحصي) يعني ا   ل   م   ح   ص   ي را درآن  مي نويسيم :

بسم   الله   الرحمن   الرحيم    قل   هو   الله   أحد    الله    الصمد

1      3     4          5      1    0     3    2      3       4

لم     يلد    و   لم    يولد    و    لم     يكن     له    كفواً     أحد

2    2     0   2      2    0     2       1      1     1        2

عدد توزيع حروف (المحصي) در کلمات سوره يعني211120220224323015431 هم مضرب هفت است :

211120220224323015431 = 7 × 30160031460617573633

اين نظم عجيب حتي دراجزاي سوره هم وجود دارد اگرتعداد هرحرف اسم  (المحصي)سبحانه وتعالىرا درهرکلمه جزء اثباتي (بسمله وآيه نخست سوره) بنويسيم داريم :

بسم   الله    الرحمن   الرحيم   قل   هو   الله    أحد    الله    الصمد

1     3       4         5     1    0    3      2     3      4

وعدد 4323015431 هم ازمضارب هفت است :

4323015431 = 7 × 617573633

در جزء نفي (آيات دوم وسوم سوره ) داريم :

لم     يلد   و   لم     يولد    و   لم    يكن    له    كفواً    أحد

2     2    0   2      2     0   2    1      1     1       2

وعدد 21112022022 هم ازمضارب هفت است :

21112022022 = 7 × 3016003146

وحتى اگربا يک آيه محاسبه را تکرار کنيم داريم :

لم     يلد   و   لم     يولد

2     2    0   2      2

عدد 22022 هم ازمضارب هفت است :

22022 = 7 × 3146

و   لم    يكن    له    كفواً    أحد

0   2    1      1     1       2

عدد 211120 هم ازمضارب هفت است :

211120= 7 ×30160

اين نتايج قطعي الثبوت تأکيد مي کند که خداوند تعالي اين آيات را به اين شکل شگفت آور إحکام بخشيده است و جزرب السماوات السبع کسي را توان اين کار نيست .

براي همين به مدعياني که درقرآن شک دارند بايد گفت: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ)[الطور: 52/34]. ما در قرن 21 ميلادي هستيم وهنوز کسي نتوانسته در برابراين تحدي قد عَلَم کند (وهرکه کرد رسوا شد) ومگرکسي مي تواند چون قرآن بياورد ؟

 اکنون به اسم (المبدئ)، مي پردازيم ، يقول عز وجل:(وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[الروم: 30/27].

المبـدئ

توزيع حروف  (المبدئ)، يعني:  ا   ل   م   ب   د   ي بدين قرار است :

بسم   الله   الرحمن  الرحيم   قل  هو  الله  أحد   الله   الصمد

2     3      3       4      1    0    3    2    3      4

لم   يلد  و  لم    يولد  و  لم   يكن   له  كفواً   أحد

2   3  0  2     3    0   2   1     1    1      2

وعدد حاصل مضرب هفت :

211120320324323014332= 7 × 30160045760617573476

واين نظم در دو جزء نفي واثبات سوره تکرارمي شود ، در جزء اثباتي :

بسم  الله الرحمن  الرحيم     قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

2    3    3       4        1   0   3    2   3     4

عدد: 4323014332 مضرب هفت است ودر جزء نفي :

لم  يلد  و لم   يولد     و   لم   يكن   له   كفواً   أحد

2  3   0 2   3       0  2    1    1     1     2

عدد: 21112032032 دو بار بر هفت بخشپذير است .

واين دليل وتأكيدي  از خداوند عز وجل به زبان عدد است که اوست يگانه يکتايي که نه زاييده و نه زاده شده (أنهواحد أحد لم يلد ولم يولد!) واين نظم درهرآيه تکرارمي شود:

لم     يلد     و     لم    يولد

2     3      0     2     3

وعدد 32032 برهفت بخشپذير است :

32032 = 7 × 4576

و     لم    يكن    له    كفواً     أحد

0   2     1     1       1      2

عدد 211120 برهفت بخشپذير است 

211120 = 7 × 30160

شايد کسي بگويد اين موارد تصادفي است پس به دو اسم متلازم مي پردازيم :

از اسمهاي وارده درقرآن قوله تعالىاست:(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ)[البروج: 85/14]. نظم مذکور دران مورد هم صادق است .

الغفور الودود

توزيع حروف كلمة (الغفور) 

حروف اين اسم يعني ا   ل   غ   ف   و   ر را به قرار زير مي نويسيم :

بسم  الله   الرحمن  الرحيم  قل  هو  الله  أحد  الله   الصمد

0    3      3       3     1    1   3    1   3     2

لم   يلد  و  لم   يولد  و   لم    يكن   له   كفواً    أحد

1   1   1  1    2    1   1     0     1     3      1

عدد حاصل برهفت بخشپذير است :

131011211112313113330= 7 × 18715887301759016190

توزيع حروف كلمة (الودود) 

وحروف اسم (الودود) يعني حروف   ا   ل   و   د هم ازاين نظم پيروي مي کنند:

بسم   الله   الرحمن   الرحيم   قل  هو  الله  أحد   الله  الصمد

0     3      2        2      1    1   3    2     3     3

لم  يلد  و   لم  يولد    و    لم   يكن  له   كفواً   أحد

1   2  1   1    3    1   1    0    1     2      2

وعددحاصل  برهفت بخشپذير است :

221011311213323112230= 7 × 31573044459046158890

اسم (اللطيف)

توزيع حروف (اللطيف) يعني  ا   ل   ط   ي   ف به قرار زير است :

بسم  الله   الرحمن  الرحيم   قل  هو   الله   أحد   الله   الصمد

0     3     2        3      1   0    3     1    3      2

لم   يلد  و  لم  يولد  و  لم   يكن   له   كفواً   أحد

1   2   0  1   2   0  1     1    1    2     1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

121110210212313013230= 7 × 17301458601759001890

اسم (الوليّ)

توزيع حروف (الوليّ) يعني ا    ل   و   ي هم چنين است :

بسم   الله   الرحمن   الرحيم   قل  هو  الله   أحد  الله  الصمد

0      3      2        3      1   1    3    1    3     2

لم   يلد  و   لم   يولد   و  لم  يكن  له  كفواً  أحد

1    2  1   1     3   1  1   1    1    2    1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

121111311212313113230= 7 × 17301615887473301890

عبارات قرآني هم با نظميمُحكمتجلي مي کنند

 تجلي اسمهاي زيباي الهي را ملاحظه کرديد ، اکنون به برخي از عبارت قرآني مي پردازيم . خداوند تعالي درقرآن مي فرمايد (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[الزمر: 39/62]، توزيع حروفاين عبارت يعني : ا ل هـ خ ق ك ش ي را بدين ترتيب مي نويسيم :

بسم  الله  الرحمن  الرحيم  قل  هو   الله  أحد   الله  الصمد

0    4     2       3      2  1    4    1     4     2

لم   يلد   و  لم   يولد   و   لم   يكن   له   كفواً   أحد

1   2    0  1    2    0    1   2    2     2     1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

122210210212414123240= 7 × 17458601458916303320

وهكذا أرقام وأرقام لا نهاية لإعجازها! وكلَّما تبحرنا في أعماق هذا القرآن أكثر رأيناعجائب لا تنقضي. وهذا تصديق لقول الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما وصف القرآن بقوله: (ولا تنقضي عجائبه)[رواه الترمذي].وايضاً فی ..(2)

ولكن سؤالاين است : آيا إعجاز قرآن بريک نظم عددي خاص متکي است ؟ پاسخ اين پرسش در را بخش نظم حروف وارائه نظم انباشتي ارائه مي دهيم تا با يقين و تدبر بخوانيم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82].

اعجاز با بسمله ادامه دارد

عدد حروف هرآية همراه بابسمله مي نويسيم :

بسمله        آية 1        آية 2         آية 3         آية 4

19           11           9             12          15

عدد حاصل يعني  151291119 ز مضارب هفت است :

151291119 = 7 × 21613017

واگرأولينعدد يعني19 را با آخرين  عدد يعني 15 باهم درنظرگيريم هم عدد حاصل يعني 1519 ارمضارب هفت است آن هم دوبار:

1519 = 7 × 7 × 31

حتي اگر تعداد حروف بسممله رادر هريک از موارد ياد شده بنويسيم داريم :

(بسم الله الرحمن الرحيم)

عدد حروف بسملة  19حرف

(قل هو الله أحد)

عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه   8حرف.

(الله الصمد)

عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه  7حرف.

(لم يلد ولم يولد)

عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه  8حرف.

(ولم يكن له كفُواً أحد)

عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه  9حرف.

واگرآنها را مرتب بنويسيم مي شود :

بسمله        آية 1        آية 2         آية 3         آية 4

19              8            7               8           9

و عدد حاصل يعني 987819 هم از مضارب هفت است :

987819 = 7 × 141117

حروف (الـم)

حروف (الم)الف ولام وميم درآيات به اين ترتيب است :

(بسم الله الرحمن الرحيم): عدد حروف(الم)   10 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف(الم)   5 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف(الم)    6 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): عدد حروف(الم)   6 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف(الم)   5 

که اگر افقي بنويسيم مي شود:

بسمله        آية 1        آية 2         آية 3         آية 4

10             5            6               6            5

اين عدد يعني 566510 هم از مضارب هفت است :

566510 = 7 × 80930

عجيب آنکه اين نظم در اولين و آخرين حرف هم تکرار مي شود!!

أولينحرف از(الم)

أولينحرف از (الم) يعني ألفرادرهرآيه مي نويسيم:

(بسم الله الرحمن الرحيم): تعداد حرفالف   3 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرفالف   2 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرفالف  2 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): تعداد حرفالف   0 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرفالف   2 

واگر مرتب بنويسيم مي شود:

بسمله        آية 1        آية 2         آية 3         آية 4

3               2            2               0          2

عدد حاصل يعني 20223 از مضارب هفت است :

20223 = 7 × 2889

آخر حرف من (الم)

اين نظم درمورد حرف آخر يعني ميم هم به چشم مي خورد:

(بسم الله الرحمن الرحيم): تعداد حرفميم    3 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعداد حرفميم   0 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرفميم   1 

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): تعداد حرفميم   2 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرفميم   1 

اگرمرتب بنويسيم ً:

بسمله        آية 1        آية 2         آية 3         آية 4

3                 0           1                2          1

عدد حاصل يعني 12103 از مضارب هفت وآن هم دوبار مي باشد :

12103 = 7 × 7 × 247

وعجيب آنکه جمع هردو حاصل قسمت هم ار مضارب هفت است :

2889 + 247 = 3136

3136 = 7 × 7 × 64

نظم حروف

به حساب ابجد تعداد حروف سوره اخلاص 66 تاست (ازبسمله تا احد) وارزش عددي 66 برابر کلمه جلاله(الله)است  . اما در سوره اخلاص نظم عددي دقيقي براي تعداد حروف کلمات وجود دارد که با فهم آن بايد سجده کرد و به عبوديت دربرابرحق اعتراف و به اسلام وقرآن افتخارکرد. اگر حروف اين سوره را به روش تراکمي يا انباشتي محاسبه کنيم ( يعني تعداد حروف هر کلمه را با کلمه قبل جمع کنيم ) به نظم شگفت آور ديگري مي رسيم  ووجود اين نظم تراكمي دركتاب خدا دليل مادي وملموس برحقانيت آن است:

بسم    الله   الرحمن    الرحيم    قل    هو     الله     أحد

3       7     13       19    21    23     27    30

الله      الصمد    لم     يلد        و      لم       يولد

34        39    41    44       45    47      51

و       لم       يكن      له       كفواً         أحد

52    54       57    59        63         66

اين عدد شگفت آور 40 رقمي وبخشپذير برهفت به دست مي آيد  يعني :   

663595754525147454441393430272321191373

اين است حقيقت نابود کننده باطل و راهي براي اثبات حقانيت قرآن و اسلوبهاي متعدد اثبات اعجازعددي درقرآن که بزرگترين کتاب روي زمين است .

توزيع كلماتي که حاوي حروف اسم (الله)است

 هنگامي که در سوره توحيد مي نگريم درمي يابيم که برخي ارز کلمات حاوي حروفي از لفظ جلاله (الله) است  وبرخي ديگر چنين نيست . اکنون به روش دودويي Binary به اين موضوع مي پرداريم يهني به وجود حرف عدد يک و به عدم وجود ان عدد صفر مي دهيم و تمام سوره را مي نويسيم توجه شود که :

عدد1  يعني وجود يک يا  چند حروف اسم (الله) دركلمه.

عدد0  يعني عدم وجود يک يا  چند حروف اسم (الله) دركلمه.

بسم  الله  الرحمن  الرحيم  قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

0    1    1        1      1   1   1    1    1    1

لم   يلد   و  لم   يولد   و   لم   يكن   له   كفواً    أحد

1   1   0   1    1    0   1    0    1      1     1

عدد حاصل هم بر هفت بخشپذير است :

111010110111111111110= 7 × 15858587158730158730

بديهي که خواننده محترم مي داند که در زمان پيامبراعظم (ص) روش دودويي و استفاده از صفر و يک براي محاسبات مطرح نبوده است و اين خود تأکيدي است برتازگي قرآن درهمه زمانها و عدم انقضاي عجائبش .

توزيع شگفت آورهرحرف ازحروف (الله)

در سطور پيشين ديديم که توزيع حروف اسمهاي زيباي خداوندي چگونه است . اکنون به روش دودويي به محاسبه تک تک حروف لفظ جلاله مي پردازيم :

توزيع حرف ألف

بسم  الله الرحمن الرحيم  قل هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     1   1       1      0  0  1    1    1      1

لم   يلد  و   لم   يولد  و  لم  يكن   له  كفواً   أحد

0   0   0  0     0   0  0   0     0    1     1

وعدد حاصل برهفت بخشپذيراست :

110000000001111001110= 7 × 15714285714444428730

توزيع حرف لام

بسم  الله الرحمن الرحيم  قل هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     2    1      1    1   0   2   0     2      1

لم   يلد  و   لم   يولد  و  لم  يكن   له  كفواً   أحد

1    1  0   1    1    0  1  0     1   0     0

وعدد حاصل برهفت بخشپذيراست :

001010110111202011120= 7 × 144301444457470160

توزيع حرف هاء

بسم  الله الرحمن الرحيم  قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     1     0    0      0   1   1    0     1    0

لم   يلد   و   لم    يولد   و   لم    يكن   له  كفواً   أحد

0    0  0  0     0    0  0     0   1    0     0

و مقلوب عدد حاصل (از بسم به طرف أحد ) برهفت بخشپذيراست :

010001101000000000100= 7 × 1428728714285714300

قبالا هم شاهد اين نظم بديع بوده ايم و توزيع حرف اول وآخر عکس هم بوده است :

توزيع أولينحرفدراسم (الله)   توزيع آخرينحرف دراسم (الله)

® ألف                                      هاء   ¬

آيا اين اعداد بزرگ دليلي برآن نيست که قرآنخداوندعَزَّ وجَلَّنازل فرموده است؟

وصدق الله القائل عن كلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[لقمان: 31/27].

ما دراين نوشتار اثبات کرديم که آوردن سوره اي کوچک مانند سوره اخلاص محال است چه رسد به آوردن کتابي نظيرقرآن عظيم. واين فضل خداست که مارا به ارائه اين برهانهاي ملموس وقابل فهم همگان – يعني زبان اعداد - هدايت فرمود والحمدلله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا

 ---------------------

عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

 

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد