اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

تعداد دفعات تكرار نام حضرت عيسي مسيح (ع) در قرآن كريم

 

حضرت عيسي مسيح فرزند حضرت مريم (عليهما السلام) رسول خدا وروح وكلمه اوست – آنگونه كه قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه 171 مي فرمايد....

اين مقاله از ديد گاه رياضي به بررسي حقانيت دين مبين اسلام  مي پردازد واثبات مي نمايد كه تعداد دفعات   تكرار اسامي پيامبران  در قرآن كريم  از يك نظم  عددي محكم پيروي مي نمايد كه خود نشان دهنده معجزه بودن قرآن كريم است .

حضرت عيسي مسيح فرزند حضرت مريم (عليهما السلام) رسول خدا وروح وكلمه اوست – آنگونه كه قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه 171 مي فرمايد ) :انما المسيح عيسي ابن مريم  رسول الله وكلمته)وپيامبري است صاحب معجزات كه قرآن كريم به خاطر بزرگداشت او در چندين سوره از آن حضرت ياد نموده است.و اعتقاد به رسالت  ايشان مانند پيامبران ديگري كه در قرآن  نام  آنها  آمده است  واجب بوده و انكار كننده  كافر ميگردد.

اما آناني كه در صدد ايجاد شك وترديد در حقانيت پيامبري حضرت محمد  (صلي الله عليه وسلم ) هستند  چنين القاء ميكنند  كه گويا حضرت محمد  خود مفاهيم قرآن را نوشته  وآنرا از مطالب كتابهاي قبل از خويش مانند انجيل  گرفته است . در حاليكه  حقيقت چنين نيست  واگر كسي  تامل وتفكر نمايد  در خواهد يافت   كه قرآن كريم  تمام پيامبران را از زشتيها  مبرا ومنزه دانسته است در حاليكه كتابهاي تحريف شده در دست اهل كتاب حاوي مطالبي است كه نسبتهاي ناروائي مانند شراب خواري وفريبكاري  ودروغ را به پيامبران نسبت ميدهند واين با  توصيفي كه قرآن كريم از انبياء الهي دارد مغاير است همين تفاوت كه بين قرآن وساير كتابهائي  نام برديم دلالت بر اين حقيقت دارد  كه آنچه پيامبر عظيم الشان اسلام آورده است وحي الهي بوده وادعاي ترديد كنندگان باطل ودروغ است وهيچگاه امكان ندارد كه قرآن از كتابهاي ديگر بر گرفته شده باشد.

از آنجائيكه قرآن كريم كتابي است مملو از حقائقي كه انسان از مشاهده آنها شگفت- زده ميشود لذا دور از انتظار نيست كه نظم وهماهنگي  ودليل معجزه بودن  را در هر مطلبي از آن ببينيم.

اين حقيقت مرا برآن داشت  تا در مورد نام حضرت عيسي مسيح (ع) در قرآن كريم   به بررسي بپردازم ودر مورد تعداد تكرا ر وارتباط اين كلمه وكلمه هاي مرتبط با آن مانند مسيح ومريم به تحقيق بپردازم .

در نتيجه متوجه شدم كه اين كلمات بشكلي محيرالعقول تكرارشده اند بگونه اي كه  با عدد هفت ا رتباطي جالب توجه دارند.

تعداد دفعات تكرار نام حضرت عيسي  وارتباط آن با عدد هفت

به عبارت )عيسي ابن مريم ) توجه كنيد هنگامي كه در مورد تعاد دفعات تكرار نام حضرت عيسي  در قرآن كريم جستجو مي نمائيم ميبينيم كه اين كلمه دقيقاً 25 مرتبه تكرار شده است وكلمه ابن  35 مرتبه وكلمه مريم 34 مرتبه تكرار شده است (ماخذ اين آمار عددي در ذيل مقاله آمده است) چنانچه با توجه به عبارت ( عيسي ابن مريم ) تعداد تكرار هر يك از كلمات  آن عبارت را  در قرآن كريم در كنار هم قرار دهيم  عدد343525  ايجاد مي شود  واين عدد بر عدد هفت قابل تقسيم است وهمانطوريكه كه  در دائرة المعارف اعجاز عددي قرآن كريم گفته ايم عدد هفت يك عدد اساسي در نظم عددي در قرآن است.

عيسى      ابن        مريم

25       35       34

7 × 49075 = 25 35 34

واز سوي ديگر كلمه عيسي  4 حرفي است وكلمه ابن 3 حرفي وكلمه مريم 4 حرفي است  اگر مانند حالت فوق الذكر آنها را كنار هم قرار دهيم عدد 434  ايجاد مي شود  كه اين عدد نيز بر عدد هفت قابل قسمت است

عيسى      ابن         مريم

4          3          4

 

7 × 62 = 434

تعداد تكرار اسم (المسيح ابن مريم) و عدد هفت 

  در بالا نظام عجيبي را در عبارت (عيسى ابن مريم) ديديم  ولي در قرآن همين مفهوم  به صورتهاي ديگري  مانند (المسيح ابن مريم)، آمده است سوالي اينجا مطرح مي شود كه آيا  در اين مورد نيز نظامي وجود دارد؟

كلمه (المسيح)  در كل  قرآن  (11)  مرتبه تكرار شده است و كلمة (ابن) (35)  مرتبه ،وكلمة (مريم)  (34) مرتبه تكرار شده اند ،اكنون مانند موارد قبل آن اعداد را كنار هم قرار ميدهيم  به اين ترتيب:

المسيح     ابن       مريم

11      35       34

  در نتيجه عدد 343511 ايجاد مي شود كه اين عدد نيز  بر عدد هفت قابل قسمت است

  7 × 49073 =343511

  خداوند متعال ميفرمايد: (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) [النساء:171]، هنگامي كه در اين اسم  وعبارت مذكور كه حضرت عيسي مسيح را معرفي مي نمايد كه او پسر حضرت مريم ورسول خداوند متعال است  ميبينيم كه تعداد حروف كلمات بكار رفته در اين عبارت  بگونه اي است كه با عدد اساسي مورد نظر ما يعني عدد هفت  در ارتباط بوده وبر آن تقسيم پذير است.  مانند حالتهاي قبلي تعداد حروف   هر كدام از كلمات عبارت مذكور را نوشته وكنار هم قرار ميدهيم   كلمه مسيح 6 حرفي كلمه عيسي 4حرفي وكلمه ابن 3 حرفي وكلمه مريم 4 حرفي وكلمه رسول 4حرفي وكلمه جلاله الله 4 حرفي است:

المسيح  عيسى   ابن   مريم   رسول   الله

6       4      3    4      4       4

با كنار همقرار دادن عددهاي فوق عدد  (444346) ايجاد مي شود كه اين عدد نيز بر عدد هفت تقسيم پذير است :

7 × 63478  = 444346

  وآنچه حقيقتاً جالب توجه است اين است كه حاصل جمع تعداد حروف كلمات عبارت (المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) عدد 25 است  دقيقاً برابر با تعداد تكرار نام حضرت عيسي  در قرآن كريم :

(25) =6+4+3+4+4+4  !

و   در اينجا اين سوال را مطرح مي كنيم كه آيا امكان دارد كه همه اين نظامي از روي تصادف ايجاد شده باشد ؟  قطعا خداوند متعال كه هر چيزي مخلوق اوست  اين چنين نظامي را ايجاد نموده تا دلالت بر وحدانيت او نمايد  وشهادت دهند كه عيسي مسيح كه درود وسلام خداوند بر او ومادرش باد رسول خدا وكلمه او و البته بنده خداوند است. 

---------------------

نويسنده : عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منابع:

قرآن كريم به روايت حفص از عاصم ( مصحف مدينه منوره) .

المعجم المفهرس .

(دائرة المعارف كلمات قرآن كريم – نوشته محمّد فواد عبد الباقي انتشارات دار الفكر بيروت) . 

  دائرة المعارف اعجاز عددي-نويسنده  عبد الدائم الكحيل.

 اعجاز عددي روشي جديد براي دعوت بسوي خداوند كتعال ودين مبين اسلام است  دعوت با زباني كه تمامي افراد بشر از هر زباني آنرا ميفهمند  . اهل ايمان آنرا به ديگران برسانند  در اين راستا بزرگترين دائرهالمعارف اعجاز عددي را در 614 صفحه  تاليف نموده ايم ب وآنرا در سايت قرار دادهايم واين امكان را ايجاد نمودهايم كه همگان براحتي آنرا دانلود نمايند  

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد